De recherchedienst voert vooral gerechtelijke onderzoeken uit binnen de eigen politiezone. De onderzoeken vloeien vaak voort uit tussenkomsten van interventieploegen of wijkagenten. Het parket van de Procureur des Konings kan eveneens verdere onderzoeksdaden vragen. 

De recherche spitst zich toe op doorgedreven en langdurige onderzoeken, waar vaak meer specifieke kennis vereist is in een bepaald domein, zoals bijvoorbeeld fraude, verdovende middelen, diefstallen, geweldmisdrijven,...

 

Eigen sporenteam

Politiezone Noord beschikt over een eigen sporenteam, het Specifiek Lokaal OnderzoeksTeam of kortweg SLOT, dat bij diefstallen ter plaatse komt voor sporenopname. Het SLOT gaat na of er bruikbare sporen terug te vinden zijn, die kunnen leiden naar een verdachte. De aanwezige sporen, zoals vingerafdrukken en DNA worden nadien overgemaakt aan het labo van de federale gerechtelijke politie voor verdere exploitatie. 

Sinds de inzet van een eigen sporenteam, gebeuren er meer sporenopnames bij diefstallen in woningen of voertuigen. Bij meer zwaarwichtige feiten en voor complexere materies, doen we beroep op het labo van de federale politie. 

 

Jeugd en Gezin

Binnen de recherchedienst bestaat er ook een afdeling Jeugd en Gezin. Deze medewerkers werken vooral op problemen binnen het gezin en bij minderjarigen. Hun takenpakket bestaat onder andere uit:

- sociaal onderzoek en opvolging bij problemen binnen het gezin of familie zoals intrafamiliaal geweld, bezoekregelingen van de kinderen, 

- onderzoek naar schijnhuwelijken

- onderzoek naar en opvolging van verontrustende opvoedingssituaties

- in samenwerking met scholen, CLB en partners: opvolging van jongeren bij spijbelgedrag of andere problemen die zich voordoen op school

- onderzoek naar en opvolging van minderjarigen die een misdrijf gepleegd hebben

- slachtofferzorg bij ingrijpende gebeurtenissen

 

Milieu

Iedereen neemt deel aan het verkeer. Als voetganger, fietser, motorrijder of automobilist, met het openbaar vervoer of met eigen vervoermiddel, onderweg naar het werk, naar school of in uw vrije tijd. 

Als politie zien we er op toe dat de verkeersveiligheid niet in het gedrang komt en dat het verkeer vlot kan verlopen. 

 

Verkeersactieplan

Ons doel is niet om zoveel mogelijk mensen te beboeten, maar wel om ervoor te zorgen dat chauffeurs veilig en correct de baan op gaan. In ons verkeersactieplan zitten volgende prioriteiten vervat: 

Snelheid verminderen

Preventieve snelheidsmetingen in straten waar vaak te snel gereden wordt. Na melding van veel hardrijders in een bepaalde straat, gaan we eerst na hoe ernstig het probleem is. Er wordt gemeten hoeveel verkeer er door de straat rijdt, op welke tijdstippen en aan welke snelheden dit gebeurt. Zo krijgen we een duidelijk en objectief beeld van de verkeerssituatie en kan er een gepaste oplossing gezocht worden, zoals snelheidscontroles, aanpassing van verkeersborden, plaatsen van verkeersremmers, vaste flitscamera,... 

Bijna dagelijks voeren wij snelheidscontroles uit in Kapellen en/of Stabroek op plaatsen waar vaak te snel gereden wordt of op gevaarlijke punten. 

 

Rijden onder invloed ontmoedigen

Het hele jaar door vinden WODCA-controles plaats. Ook nemen wij altijd deel aan de BOB-campagne tijdens de eindejaarsperiode en zomermaanden. 

Mensen die betrokken raken in een verkeersongeval, leggen steeds een ademtest af. 

 

Hinderlijk parkeren en zware en gevaarlijke overtredingen aanpakken

Dagelijks houden we toezicht op het naleven van het algemeen verkeersreglement, waarbij de focus ligt op gevaarlijke verkeersovertredingen. We proberen ervoor te zorgen dat de overtreding zo snel mogelijk stopt en dat de overtreder op zijn of haar gedrag wordt aangesproken. 

Regelmatig vinden ook specifieke verkeerscontroles plaats, waarbij er wordt gewerkt op het dragen van de veiligheidsgordel en gebruik van kinderzitjes, fietsverlichting, gsm-gebruik achter het stuur, opgevoerde bromfietsen,... 

 

Waarvoor kan u nog terecht op de verkeersdienst? 

 

 

 

 

 


De politie is voortdurend op zoek naar collega's met de meest gevarieerde achtergrond. We zoeken niet enkel politieambtenaren, maar hebben ook nood aan burgerpersoneel zoals informatici, boekhouders, administratief medewerkers en andere specialisten. 

Heb je interesse in een job bij de politie? Ontdek het verrassende en gevarieerde jobaanbod op www.jobpol.be. Hier vind je de actuele vacatures en uitgebreide info over de jobs in uniform en de administratieve jobs.

Administratieve jobs

Ongeveer 20% van het politiepersoneel bestaat uit personen met een burgerfunctie (administratief, ondersteunend, technisch). Zowel bij de lokale of de federale politie zijn er burgerfuncties, verdeeld over vier niveaus:

 • niveau A - Adviseur (Master/licentiaat of gelijkwaardig);
 • niveau B - Consulent (Professionele Bachelor of gelijkwaardig);
 • niveau C - Assistent (diploma/getuigschrift van 6 jaar voltijds secundair onderwijs);
 • niveau D - Bediende/Arbeider (geen diplomavereiste).

Indien je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden zal je na het solliciteren uitgenodigd worden voor de selectieproeven:

 • Cognitieve proef: een psychotechnische test (je abstract redeneervermogen, numeriek redeneervermogen en verbaal redeneervermogen worden getest) en een taalproef (oefeningen die je kennis van spraak en spelling testen).
 • Persoonlijkheidsproef: een geïnformatiseerde vragenlijst om je persoonlijkheid te beschrijven (gericht op het niveau waarvoor je solliciteert, niet op de functie zelf). De resultaten hiervan zullen gedurende het verdere verloop van het selectieproces ter ondersteuning gebruikt worden.
 • Aanvullende proef: de politiezone of directie waar de plaats vacant is zal een aanvullende test organiseren die bestaat uit een bijkomende proef en/of selectiegesprek.

Jobs in uniform

Het operationeel kader van de geïntegreerde politie bestaat uit politieambtenaren die in drie kaders zijn verdeeld: het basiskader, het middenkader en het officierskader.

Basiskader:    


agent: 'Agenten van politie' zijn geen politieambtenaren, maar hebben wel een beperkte politiebevoegdheid. Als agent van politie leg je je vooral toe op verkeersopdrachten zoals de vaststelling van verkeersongevallen, verkeersregeling en -toezicht. Je houdt ook toezicht op de naleving van lokale politieverordeningen en je kan politieambtenaren bijstaan in bepaalde door de wet voorziene gevallen (bijvoorbeeld het fouilleren van personen).


inspecteur: Als inspecteur heb je een volle bevoegdheid en oefen je je politiebevoegdheden uit in alle bestaande functies. Oplossingsgericht werken en klantgerichtheid, d.w.z. naar de burger toe werken, zijn basiscompetenties die van een inspecteur worden verwacht. Samenwerking is eveneens van het grootste belang. Politiewerk is immers teamwerk! 

Middenkader:


De politieambtenaren van het middenkader zijn ofwel hoofdinspecteurs van politie die intern gepromoveerd zijn uit het basiskader, ofwel hoofdinspecteurs van politie met bijzondere specialisatie die aangeworven zijn op basis van een specifiek bachelordiploma (het gespecialiseerde middenkader). Deze personeelsleden hebben naast volle politiebevoegdheid ook leidinggevende taken. Ze sturen inspecteurs en agenten van politie in kleinere teams aan.

Officierskader:


De politieambtenaren van het officierskader zijn bij de start van hun loopbaan commissaris van politie. Je kan commissaris van politie worden via interne bevordering, maar ook door extern te solliciteren op basis van een masterdiploma. Deze personeelsleden hebben een volle politiebevoegdheid en uitgesproken leidinggevende taken. Ze sturen medewerkers in grotere teams aan. Vaak ontwikkelt een officier zich in zijn/haar verdere loopbaan tot eindverantwoordelijke op directie- of korpsniveau.

Beveiligingsagent:


Een beveiligingsagent van politie is tewerkgesteld binnen de Directie van de Beveiliging van de Federale Politie. De functie van beveiligingsagent bestaat uit de beveiliging van o.a. nucleaire sites, de infrastructuren van Brussels Airport, nationale, internationale en Europese instellingen, de infrastructuur van de NAVO, de koninklijke paleizen,... Daarnaast ben je ook verantwoordelijk voor de overbrenging van gevangenen, politie van hoven en rechtbanken, beveiligingspatrouilles, de beveiliging van personen, installaties en gebouwen (bv. nucleaire sites), protocollaire escortes,...

Indien je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden kan je deelnemen aan de selectieproeven:

 • Cognitieve proef: een psychotechnische test (je abstract redeneervermogen, numeriek redeneervermogen verbaal redeneervermogen worden getest) en een taalproef (oefeningen die je kennis van spraak en spelling testen).
 • Sportproef: het 'functioneel parcours' bestaat uit twee afzonderlijke onderdelen die je vlak na elkaar moet uitvoeren. 

  1. Een parcours bestaande uit een reeks van 6 hindernissen die je binnen een bepaalde maximumtijd correct moet nemen;
  2. Een krachtproef bestaande uit enkele fysieke proeven, af te leggen in maximum 1 minuut.

 • Persoonlijkheidsproef: een geïnformatiseerde persoonlijkheidsvragenlijst (gericht op het competentieprofiel waarvoor je solliciteert), een biografische vragenlijst, een gestructureerd interview en een aantal andere selectietechnieken zoals een situatieproef en een postbakoefening.

 • Selectiecommissie: iedere kandidaat verschijnt voor een driekoppige jury met een vertegenwoordiger van de Lokale Politie, een vertegenwoordiger van de Federale Politie en een lid van de selectiedienst. De jury beoordeelt de kandidaten op basis van verschillende criteria uit het competentiemodel. Bij een positief advies moet je enkel nog een medisch onderzoek ondergaan om je (twee jaar geldige) brevet te verkrijgen. Daarna kun je je opleiding starten in een van de Belgische politiescholen.

 • Medische proef: hier wordt je medische geschiktheid voor de uitoefening van een functie bij de politie nagegaan. Het medisch geschiktheidsonderzoek is een standaard medisch onderzoek dat gelijk is voor alle kandidaten, dat aangevuld kan worden met andere onderzoeken indien dit nodig blijkt.

 • Moraliteitsonderzoek: iemand die bij de politie wil werken, moet van onbesproken ofwel onberispelijk gedrag zijn. Kleinere overtredingen zoals een boete voor fout parkeren vormen doorgaans geen obstakel in de aannameprocedure. Als kandidaat-politiemedewerker kunnen we je alvast de lectuur van de deontologische code van de politiediensten aanbevelen.
   

Je voorbereiden op de proeven kan je doen door de tips en uitgebreide info op www.jobpol.be te lezen. Je vindt er ook voorbeelden van de testen om te oefenen. Bekijk ook zeker de competentieprofielen voor de verschillende functies/niveaus!

Ben je geslaagd voor de selectieproeven, dan mag je starten aan het bijhorende opleidingstraject. Meer details hierover opnieuw op www.jobpol.be

 

Ben je geslaagd en aangenomen? Proficiat!

Tijdens je loopbaan als politieambtenaar of burgerpersoneel zal je zeker niet vastroesten. Je kan deelnemen aan interne mobiliteit of interne promotie maken. Als lid van het burgerpersoneel krijg je ook de kans om interne opleidingen te volgen om je competenties te vergroten.

Elk jaar organiseert de politie vergelijkende examens om statutaire burgerpersoneelsleden te laten bevorderen naar een hoger niveau. Ben je niet in het bezit van het vereiste diploma om deel te nemen aan de bevorderingsexamens? Dan kan je deelnemen aan de niveauproef. Slagen voor deze proef geeft je toegang tot de bevorderingsexamens.

Ieder jaar worden eveneens selectieproeven ter interne bevordering door overgang naar een hoger kader georganiseerd:

 • Agenten van politie kunnen na twee jaar dienst deelnemen aan de interne selectieproeven van het basiskader. Zo kunnen zij bevorderen tot inspecteur van politie.
 • Inspecteurs van politie kunnen na zes jaar dienst deelnemen aan de interne selectieproeven van het middenkader. Zo kunnen zij bevorderen tot  hoofdinspecteur van politie.
 • Hoofdinspecteurs van politie kunnen na zes jaar dienst deelnemen aan de interne selectieproeven van het officierskader. Zo kunnen zij bevorderen tot commissaris van politie.
 • Commissarissen van politie kunnen na zeven jaar dienst deelnemen aan de interne selectieproeven van het officierskader. Zo kunnen zij bevorderen tot hoofdcommissaris van politie.

Loonsimulator

Niet onbelangrijk bij een job is het loon. Ben je benieuwd hoeveel je kan verdienen als personeelslid of ambtenaar bij de politie? Via www.jobpol.be kan je de loonsimulator downloaden.


Ontmoet een collega

Wil je graag meer en persoonlijke informatie over de toelatingsvoorwaarden, de selectieprocedure, hoe je je kan voorbereiden,...? Je kan een (toekomstige) collega ontmoeten. Die kan je ook meer vertellen over hoe het echt is om bij de politie te werken. Deze personen zijn 'beroepenvoorlichter' in onze zone:

 • Hoofdcommissaris Luc Gers
 • Commissaris Gert Verstraete
 • Inspecteur Erik Briers
 • Inspecteur Leen Deelen
 • dienst HRM

Je kan hen contacteren op 03/660.09.30 of via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

Bij de dienst Wapens van politiezone Noord kan u terecht voor:

- inlichtingen over wapens en de wapenwetgeving

- advies bij het aanvragen van wapenvergunningen en erkenningen

 

Bovendien is deze dienst bevoegd voor:

- toezicht en controle van wapenbezitters

- toezicht en controle van schietstanden

- toezicht op de opslag van springstoffen en munitie 

- afhandeling van ingeleverde wapens en munitie

 

Nuttige adressen en links

Wapendienst Provincie Antwerpen

FOD Binnenlandse Zaken
Italiëlei 4 bus 16
2000 Antwerpen

Tel 03 204 03 35
Fax 03 204 03 70

Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Federale wapendienst 

FOD Justitie - Federale wapendienst
Waterloolaan 115
1000 Brussel

Tel 02 542 70 34

Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Proefbank voor vuurwapens

Rue Fond des Tawes 45
4000 Luik

Tel 04 227 14 55
Fax 04 227 81 78

Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.bancdespreuves.be

 

Wilt u graag meer informatie over wapens, dan kan u terecht bij Inspecteur Joseph Van Beeck op het telefoonnummer 03 660 09 68 (enkel voor de inwoners van Kapellen en Stabroek).  


Dienst Wapens
Christiaan Pallemansstraat 57 - 2950 Kapellen
INP Joseph Van Beeck - 03 660 09 68 

 

 

 

 

 

 

 

Christiaan Pallemansstraat 57
2950 Kapellen
Tel: 03 660 09 30
Fax: 03 605 35 34 

Openingsuren:

maandag t.e.m. vrijdag: 9u. tot 19u.
weekend en feestdagen: 9u. tot 17u.              

 

 

 


Dorpsstraat 99
2940 Stabroek
Tel : 03 660 09 70


Openingsuren

maandag: 9u. tot 12u. en 13.30u. tot 19u.
dinsdag - donderdag - vrijdag: 9u. tot 12u.
woensdag: 13.30u. tot 16u.