Vanaf vandaag is het nieuwe aangiftesysteem voor de registratie van bewakingscamera’s beschikbaar. De nieuwe Camerawet voorziet dat de aangifte verplicht, maar wel gratis is. Het kan gaan om een camera in de supermarkt, op een bedrijventerrein, maar ook aan je huis, op je oprit, … Privécamera’s vallen namelijk ook onder de nieuwe wetgeving. Politiediensten zullen in de toekomst gebruik kunnen maken van de beelden om misdaden sneller op te lossen.

Verplicht registreren

Op het nieuwe platform www.aangiftecamera.be moeten alle bewakingscamera’s aangegeven worden, ook degene die voordien al geregistreerd werden via het elektronisch loket van de CBPL. Er geldt een overgangsperiode om iedereen de tijd te geven om dit in orde te brengen. Nadien moet je de aangifte jaarlijks valideren. Wanneer je een nieuwe camera installeert, registreer je die ook. Doe je geen aangifte, dan riskeer je een boete van 100 tot 20.000 euro.

“Smile, je wordt gefilmd”

Daarnaast ben je verplicht een pictogram aan te brengen “dat aangeeft dat er camerabewaking plaatsvindt”, om te informeren dat je gefilmd wordt. Dat pictogram, dat we allemaal wel kennen, is bij Koninklijk Besluit vastgelegd. Meldingen als “smile, je wordt gefilmd” zijn dus niet voldoende en verborgen camera’s zijn uit den boze. Het is immers strafbaar om iemand te filmen zonder zijn/haar voorafgaande toestemming. Het betreden van een plaats waar een pictogram de camerabewaking aangeeft, geldt als voorafgaande toestemming van de gefilmde persoon.

Register bijhouden

Onder het pictogram moeten de contactgegevens van de verantwoordelijke voor de verwerking van de beelden staan. Op die manier kan iedereen die gefilmd wordt contact opnemen met die persoon. Je bent volgens de nieuwe Camerawet eveneens verplicht een register van de beeldverwerkingsactiviteiten bij te houden. Dit moet schriftelijk (op papier of digitaal) gebeuren.
Op de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit vind je een model om hiervoor te gebruiken.

Uitzonderingen

De burger die in zijn eigen woning een bewakingscamera installeert “voor persoonlijke en huishoudelijke doeleinden”, moet geen aangifte doen of een pictogram ophangen. De uitzondering is dus van toepassing voor camera’s binnenshuis of in je tuin, zolang ze enkel op privéterrein gericht zijn en geen personen filmen zonder hun toestemming. Ook nepcamera’s of videoparlofoons vallen niet onder de Camerawet.

Meer info of vragen?

Er komt wel wat bij kijken. Voor meer gedetailleerde informatie of vragen kan je terecht op de website www.besafe.be, de helpdesk “Camera” op het nummer 02 739 42 80 of op het e-mailadres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

Op dinsdag 5 juni hielden wij op het Dorpsplein in Kapellen een stil herdenkingsmoment voor de slachtoffers van de schietpartij in Luik om onze verbondenheid met de families, naasten en alle politiemensen te tonen. Dat gebeurde om 11 uur, het tijdstip waarop de uitvaartplechtigheid voor de twee vermoorde agentes in Luik plaatsvond.

Het politiekorps verzamelde op het Dorpsplein in het centrum van Kapellen, samen met Rik Frans, de burgemeester van Stabroek, en de Kapelse schepen Luc Janssens. De zwaailichten van de politiecombi’s werden aangestoken en het korps bracht een eresaluut.
 
 
 

 

 

 

Sinds 20 mei 2018 moeten oldtimers in Vlaanderen verplicht naar de periodieke keuring. De periodiciteit hangt af van de leeftijd van het voertuig. Sommige trage voertuigen krijgen wel een vrijstelling. Voor reeds ingeschreven oldtimers geldt een overgangsperiode.

Welke voertuigen?

De periodieke keuring waarover sprake, is vanaf nu verplicht voor voertuigen van categorie M, N, O, Tb (> 40 km/u) die meer dan 25 jaar in gebruik zijn én die ingeschreven zijn onder een O-kentekenplaat of een gepersonaliseerde kentekenplaat met een O-vignet.

Vrijstellingen

Sommige voertuigen met een O-kentekenplaat of gepersonaliseerde kentekenplaat met O-vignet zijn vrijgesteld van de periodieke keuring. Het gaat om ‘voertuigen voor traag vervoer’ en ‘voertuigen uitgerust met rupsbanden’.

Volgens het KB van 15 maart 1968 met de technische voertuigeisen omvat ‘een voertuig voor traag vervoer’

  • ‘ieder motorvoertuig dat, wegens zijn constructie en oorsprong, een nominale maximumsnelheid van ten hoogste 40 km/h kan bereiken. Elke verbouwing die voor gevolg heeft dat deze maximumsnelheid kan worden overschreden, ontneemt aan dergelijk voertuig zijn hoedanigheid van voertuig voor traag vervoer en;
  • elke aanhangwagen die uitsluitend door dergelijke voertuigen wordt getrokken’.

Zo vallen dus bijvoorbeeld land- en bosbouwtrekkers op wielen die ontworpen werden voor een snelheid gelijk of lager dan 40 km/u (categorie Ta) én ingeschreven zijn onder een O-kentekenplaat, buiten het toepassingsgebied. Net zoals landbouw- en bosbouwtrekkers op rupsbanden (categorie C) en landbouw- en bosbouwaanhangwagens (categorie R).

Periodiciteit

De periodiciteit van de keuring hangt af van de leeftijd van het voertuig. Algemeen geldt: hoe ouder het voertuig, hoe minder frequent de periodieke keuring.

Concreet:

  • voertuigen vanaf 25 jaar en jonger dan 30 jaar: normale periodiciteit (bv. jaarlijks voor personenwagens);
  • voertuigen vanaf 30 jaar tot en met 50 jaar: vóór de inverkeerstelling en nadien iedere 2 jaar;
  • voertuigen vanaf 51 jaar: vóór de inverkeerstelling en nadien iedere 5 jaar.

Voor voertuigen die vanaf 20 mei 2018 worden (her-)ingeschreven of onder een O-kentekenplaat of een gepersonaliseerde kentekenplaat met O-vignet, geldt de datum van de technische keuring als referentiedatum voor de periodieke keuring.

Reeds ingeschreven oldtimers

Voor oldtimers die al voor 20 mei 2018 waren ingeschreven, is de referentiedatum voor de periodieke keuring: de dag en maand van de datum van de eerste inverkeerstelling. Dat is de datum van eerste inschrijving van het voertuig in België of in het buitenland, of de vermoedelijke datum van eerste ingebruikname in gevallen waarin deze verschilt van de datum van eerste inschrijving.

De datum van de eerste periodieke keuring wordt concreet als volgt bepaald:

  • voertuigen van 25-30 jaar: voertuigen die minder dan 30 jaar geleden in verkeer zijn gesteld (behalve de voertuigen voor traag vervoer en voertuigen uitgerust met rupsbanden), worden vóór de dag in 2019 waarop ze respectievelijk 26, 27, 28 of 29 jaar geleden in het verkeer zijn gesteld, aangeboden voor periodieke keuring;
  • voertuigen vanaf 30 jaar: voertuigen die ten minste 30 jaar geleden in verkeer zijn gesteld (behalve de voertuigen voor traag vervoer en voertuigen uitgerust met rupsbanden), worden vóór de dag in 2020 waarop ze 30 jaar of meer geleden in verkeer zijn gesteld, aangeboden voor periodieke keuring.

Bron: Polinfo.be

 

 

Vanaf 01-06-2018 zal de EID bij verlies of diefstal onmiddellijk geannuleerd worden. D.w.z. dat er geen schorsing meer is van de elektronische functies van het identiteitsdocument gedurende 7 dagen, maar wel een onmiddellijke intrekking van de elektronische functies. Dit wil zeggen dat je steeds een nieuw identiteitsdocument zal moeten aanvragen eens je aangifte deed van verlies, diefstal of vernietiging van je kaart.

Wat te doen bij verlies/diefstal/vernietiging van je EID of kids-ID?

Je meldt zelf het verlies, de diefstal of de vernietiging van je kaart onmiddellijk aan Helpdesk DOC STOP om misbruik te voorkomen. Info via www.docstop.be.


 

 

 


1/ Je bezit een EID of Kids-ID (Belg)

Je meldt je eerst aan bij het gemeentebestuur. Je krijgt een vervangdocument (bijlage 12 of bijlage 6).

Doorverwijzing naar politie enkel:

  • in geval van diefstal;
  • in geval van verlies buiten de verblijfplaatsgemeente;
  • indien het gemeentehuis gesloten is.

Eventuele verlenging van bijlage 12 of 6 kan enkel bij gemeente, niet bij de politie.

2/ Je bezit een vreemdelingenkaart of ander verblijfsdocument (niet-Belg)

Altijd doorverwijzing naar politie. De politie maakt de nodige documenten op.    

 

 

Je kan het bijna niet gemist hebben en je inbox puilt waarschijnlijk uit van de mails hieromtrent: morgen 25 mei 2018 gaat de nieuwe privacywet, GDPR, in voege. GDPR staat voor General Data Protection Regulation, of in het Nederlands: Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De nieuwe Europese regelgeving vervangt de huidige Belgische privacywet.

GDPR? AVG?

GDPR gaat over het beheer en de beveiliging van persoonlijke gegevens van Europese burgers. Als organisatie moet je vanaf mei 2018 kunnen aantonen welke persoonsgegevens je verzamelt, hoe je deze data gebruikt en hoe je ze beveiligt (of je dit nu in een datacenter of in de cloud buiten de EU beheert). De basisbeginselen van de gegevensbescherming worden uitgelegd op de website gdpr-eu.be/wat-is-gdpr/ en algemene informatie vind je op www.privacycommission.be.

Concreet?

Onze politiezone beschikt over een Data Protection Officer (DPO) die controleert of we voldoen aan de regelgeving en ons informeert en adviseert. Hij/zij is ook jouw aanspreekpunt voor vragen i.v.m. de bescherming van je eigen persoonsgegevens. Daarnaast hebben we een privacybeleid dat uitgeschreven is in een aantal duidelijke regels.

Je hebt eveneens het recht om kennis te nemen van de persoonsgegevens die de politiezone van jou verwerkt. Je kan steeds vragen om deze gegevens te verbeteren of aan te vullen, te verwijderen of de verwerking te beperken. Als je van mening bent dat je privacy geschonden is kan je een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

De volledige verklaring kan je terugvinden onder Info > Privacy in het vierkant rechts.

 

In Stabroek is het zesde BIN of buurtinformatienetwerk opgestart. De oprichting van BIN Attenhoven werd afgelopen week officieel ondertekend op het gemeentehuis van Stabroek in aanwezigheid van de burgemeester, de coördinator van het BIN en onze wijkagenten Véronique en Patrick.


Verhoogd veiligheidsgevoel

Een buurtinformatienetwerk is een samenwerking tussen burgers en politie waarbij meer veiligheid in de buurt centraal staat. Door de burgers zelf te betrekken bij de veiligheid in de omgeving, willen we de waakzaamheid en preventie in de buurt aanwakkeren, het samenhorigheidsgevoel versterken en zo de veiligheid verhogen. De buurtbewoners worden zich er bewust van dat het belangrijk is om snel melding te maken van verdachte situaties of personen.


Meld verdachte situaties of gedragingen

Zie je een verdachte situatie in je buurt, bel dan de politie. Wij gaan na wat er aan de hand is en verspreiden een BIN-bericht via de telefoon aan de aangesloten inwoners van het buurtinformatienetwerk. In het BIN-bericht kunnen we oproepen tot extra waakzaamheid of opmerkzaamheid, vragen naar nuttige informatie of soms louter preventief werken.


Al 19 BIN’s en het kunnen er nog meer worden

In Stabroek bestaan er nu zes BIN’s. In Kapellen zijn er al dertien. Daarmee is al een groot deel van politiezone Noord gedekt. Je aansluiten bij een BIN is gratis. Om lid te worden van een bestaand BIN neem je contact op met je wijkagent. Het initiatief voor een BIN ligt bij de burgers. Je kan dus ook een nieuw netwerk opstarten. Neem hiervoor ook contact op met je wijkagent.